АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Білотинської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної  ділянки на території Білотинської сільської ради на 2020 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Білотинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на  2020 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, У зв’язку з прийняттям Законів України «Про державний бюджет України на 2017рік від 21.12.2016року №1801-VIII  та  «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р.№1791-VIII,керуючись  ст. 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності »

 

Визначення проблеми

У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  для визначення надходжень до сільського бюджету виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії сільської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до сільського  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку  платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Білотинської сільської ради  до бюджету.

                Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

                База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

                База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

            Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі що не перевищує півтора відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Основні зміни запропонованого проекту положення:

-  звільнені від оподаткування об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам,  які відповідно до закону мають статус малозабезпечених сімей, сімей учасників АТО, пенсіонерів, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

-  звільнені від оподаткування об'єкти житлової нерухомості дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

-  визначено, що базою оподаткування є загальна (а не житлова) площа об'єкта житлової нерухомості;

-  базою оподаткування також визначена і частка об’єкта житлової нерухомості;

-  у разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів;

 

  1.                           Цілі регулювання

 

1. Отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету.

2.    Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.

3.    Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

  1.                           Визначення та оцінка альтернативних

                             способів досягнення цілей

 

Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Білотинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території Білотинської  сільської ради на 2020 рік» чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

  1.                   Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

 

Проблему наповнення дохідної частини сільського  бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Білотинської сільської  ради «Про встановлення ставок  та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території Білотинської  сільської ради на 2020 рік».

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Білотинської  сільської  ради у мережі Інтернет.

   V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 Прийняття вищезазначеного рішення сільської  ради надає можливість:

 -  отримати стабільні надходження до сільського  бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Позитивними факторами будуть:

-  додаткові надходження до сільського бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні сільського бюджету.

         VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від кількості нерухомого майна.

 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення

 

 Сфера впливу

 Вигоди  

 Витрати 

Органи місцевого самоврядування 

 Збільшення надходжень до сільського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

 Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 

Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності сільської ради 

Витрати на сплату податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни  чинного законодавства, чи в інших випадках передбачених законодавством.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:

- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акта   не потребує.

 

 

 

Білотинський сільський голова                                   Н. Свінціцька