ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження №5-О від 05.02.2019р.
        Білотинська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
         
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
1. 0111020   Білотинська сільська рада Ізясласького району Хмельницької області
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0111020   Білотинська сільська рада Ізясласького району Хмельницької області
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -639850,00 гривень, у тому числі загального фонду - 639850,00 гривень та спеціального фонду - 0,00  гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"Державне управління", рішення Білотинської сільської ради від 22.12.2018 №1 "Про сільський бюджет на 2019 р."  
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
             
N з/п Ціль державної політики
  виконання плану навчального процесу на 2019 рік
 
             
7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
8. Завдання бюджетної програми
             
N з/п Завдання
  Забезпечення виконання наданих законодавством повноваджень
             
9. Напрями використання бюджетних коштів      
  гривень          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
  Здійснення  наданих законом повноважень  у повному обсязі 639850 0 639850    
Усього 639850 0 639850    
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
             
             
Усього          
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Кількість закладів закладів Бухг.облік 1   1
  Кількість класів закладів Бухг.облік 1   1
  Кількість штат.одиниць од. Штатний розпис 5   5
  Кількість учнів чол. Наказ по закладу 8   8
  Кількість дітей дошкільного віку чол. Кількість поданих заяв 6   6
2 продукту          
             
3 ефективності          
  Діто/дні відвідування діто/дні Класний журнал 2465   2465
4 якості          
             
Сільській голова     Н.А. Свінціцька
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)