ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження №5-О від 05.02.2019р.
        Білотинська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
         
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
1. 0113242   Білотинська сільська рада Ізясласького району Хмельницької області
(ТПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0113242   Білотинська сільська рада Ізясласького району Хмельницької області
(ТПКВКМБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(ТПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -405000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 405000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00  гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі"Державне управління", рішення Білотинської сільської ради від 22.12.2018 №1 "Про сільський бюджет на 2019 р."  
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
             
N з/п Ціль державної політики
  виконання бюджетної програми на 2019 р.
             
7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання матеріальної допомоги жителям громади
8. Завдання бюджетної програми
             
N з/п Завдання
  Забезпечення виконання наданих законодавством повноваджень
             
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
  Здійснення  наданих законом повноважень  у повному обсязі 405000 0 405000    
Усього 405000 0 405000    
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Мат.допомога на лікування 200000   200000    
2 Мат.допомога на похов 20000   20000    
3 Допомога для жителів, які потрапили у скрутне матеріальне становище внаслідок пожежі 50000   50000    
4 Матеріальна допомога особам, які не мають доступу до  джерел питної води. 100000   100000    
5 Програма про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції жителям сіл Білотинської   сільської ради 35000   35000    
Усього 405000   405000    
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Кількість осіб які потребують допомоги осіб Погосподарський облік 67   67
2 продукту          
  Кількість  одержувачів допомоги осіб Погосподарський облік 67   67
3 ефективності          
  Середній розмір допомоги на 1 особу грн. розрахунково 6045   6045
4 якості          
  Питома вага кількості громадян, яким надається допомога до загальної кількості громадян.які проживають на території СР % розрахунково 23   23
Сільській голова     Н.А. Свінціцька
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)